Verrassende mogelijkheden om de pensioenverevening te wijzigen na het overlijden van de echtgenoot die recht heeft op verevening

1) In verschillende arresten (XII ZB 426/15 en XII ZB 466/16) heeft het Federale Hof van Justitie de mogelijkheid geopend om de pensioenverevening bij echtscheiding volledig op te heffen in geval van overlijden van de gescheiden echtgenoot die recht heeft op verevening, buiten de mogelijkheden die expliciet in de wet worden genoemd.

Dit kan alleen gevolgen hebben voor besluiten over pensioenverevening die zijn genomen sinds de invoering van pensioenverevening in 1977 tot 2009 in overeenstemming met de wet op pensioenverevening die van toepassing was tot 31 augustus 2009.

De arresten van het Federale Hof van Justitie openen met name de mogelijkheid om de pensioenverevening ongedaan te maken, zelfs als de echtgenoot die recht heeft op verevening voor zijn of haar overlijden al geruime tijd een pensioen genoot waarop de pensioenverevening een positief effect had. De tijdslimiet van maximaal 36 maanden waarover de echtgenoot die recht heeft op verevening pensioen kan hebben ontvangen, zoals bepaald in artikel 37 van de Wet verevening pensioenrechten, is in deze gevallen niet van toepassing.

2 Het overlijden van de tot verevening gerechtigde echtgenoot alleen is echter niet voldoende om met uitzicht op succes een verzoek tot wijziging van de pensioenverevening te kunnen indienen. Daarnaast moet er aan de kant van de vereveningsplichtige echtgenoot of aan de kant van de overleden vereveningsgerechtigde echtgenoot sprake zijn van een belangrijke wijziging in de relevante pensioenaanspraken ten opzichte van de situatie waarop de oorspronkelijke beslissing tot pensioenverevening bij de echtscheiding was gebaseerd. Deze wijzigingen moeten zich hebben voorgedaan met betrekking tot de periode van het huwelijk waarvoor de pensioenverevening is uitgevoerd.

3. er zijn een aantal groepen gevallen waarin een belangrijke wijziging kan hebben plaatsgevonden die aanleiding geeft tot een wijziging:

- Ten minste één van de echtgenoten is of was ambtenaar en heeft een hoger of lager pensioen dan dat waarop de oorspronkelijke beslissing over pensioenverevening was gebaseerd.
Mogelijke redenen hiervoor zijn de algemene verlaging van het maximale pensioen voor ambtenaren, de stopzetting van de kerstbonus die vroeger werd betaald of vervroegde uittreding.

- Vergelijkbare wijzigingen zijn ook mogelijk voor gescheiden echtgenoten die een wettelijk pensioen ontvangen.
Het belangrijkste geval in de praktijk is waarschijnlijk de latere toekenning van kinderopvoedingstijdvakken als deze helemaal niet of slechts in mindere mate bestonden toen de oorspronkelijke beslissing over pensioennivellering werd genomen. Dit omvat ook extra pensioenrechten als gevolg van het "moederpensioen".
Er kan ook sprake zijn van een significante verandering ten opzichte van de omstandigheden waarop de beslissing over pensioenverevening oorspronkelijk was gebaseerd, bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat perioden van school- en universitair onderwijs niet langer het effect hebben dat de pensioenen worden verhoogd.

- Tot slot kan een dergelijk verzoek tot wijziging bijvoorbeeld ook worden overwogen als een bedrijfspensioen is omgezet in overeenstemming met de bepalingen van de Geldwaardeverordening die van toepassing waren tot 2009, toen het oorspronkelijke besluit over pensioenverevening werd genomen, en toen - dit was het gevolg van de oude wettelijke situatie - slechts een aanzienlijk lager bedrag dan de werkelijke waarde is opgenomen in de berekening van de pensioenverevening.

4. als een beslissing over pensioenverevening is genomen volgens het tot 2009 geldende recht en de echtgenoot die recht heeft op verevening is vooroverleden, kan het altijd de moeite waard zijn om door een specialist te laten onderzoeken of een wijzigingsprocedure kans van slagen heeft. Want zelfs relatief kleine wijzigingen in pensioen- en oudedagsaanspraken zijn meestal al voldoende om de pensioenverevening met ingang van de toekomst helemaal te laten vervallen. Een wijziging van de beslissing tot pensioenverevening is altijd alleen mogelijk vanaf de datum van indiening van een overeenkomstige aanvraag bij de familierechter, dus niet met terugwerkende kracht voor de periode vanaf het overlijden van de echtgenoot die voorheen recht had op verevening.

Advocaat Andreas Wucherpfennig
Gespecialiseerde advocaat voor familierecht

nl_NLNederlands