Verrekening van eigendom

Scheidingen en echtscheidingen hebben bijna altijd aanzienlijke economische gevolgen voor cliënten. Soms rijzen er complexe vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verevening van winsten, de scheiding van goederen, de verdeling van activa en de interpretatie van huwelijkse voorwaarden.

Als advocaten gespecialiseerd in familierecht ondersteunen we je bij de afwikkeling van gezamenlijk onroerend goed, bedrijfsaandelen, medische praktijken of praktijken van freelancers en je andere bezittingen. Er wordt ook rekening gehouden met fiscale aspecten.

Verschillende van onze advocaten hebben in vakkringen veel erkenning gekregen door publicaties op dit gebied van familierecht.

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten. Niet alle vermogensrechtelijke relaties tussen echtgenoten zijn echter van huwelijksvermogensrechtelijke aard.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen gevolgen die gebaseerd zijn op het huwelijksvermogensstelsel (bv. gemeenschap van opgebouwde winst) en gevolgen krachtens het huwelijksrecht die zich voordoen ongeacht het huwelijksvermogensstelsel (bv. onderhoudsverplichtingen).

Als een van de partners bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer is, kunnen er nog meer vermogensrechtelijke banden tussen echtgenoten bestaan zonder dat deze voortvloeien uit de huwelijkse rechtsbetrekking. Hieronder vallen juridische transacties zoals arbeids- en partnerschapsovereenkomsten.

Onze familierechtspecialisten zullen de ingewikkelde juridische verhoudingen voor je verduidelijken en je helpen om je rechten te beschermen.

Egalisatie van opgebouwde winsten

De verevening van de opgebouwde winst vloeit voort uit het huwelijksvermogensstelsel van de gemeenschap van de opgebouwde winst, waarin de wet als regel voorziet. De verevening van de opgebouwde winst na een echtscheiding vindt dus altijd plaats als de echtgenoten geen ander huwelijksvermogensstelsel zijn overeengekomen.

Bij de berekening van de verevening van opgebouwde winsten is het basisprincipe dat elk van de echtgenoten gelijkelijk moet delen in het succes dat door hun gezamenlijke inspanningen is gegenereerd. De verduidelijking van aanspraken op verevening van opgebouwde winsten en de herziening van bepalingen in huwelijkse voorwaarden over het huwelijksvermogensregime behoren tot ons verantwoordelijkheidsgebied - hoewel het eenvoudig klinkt, zijn dit meestal zeer moeilijke vragen die moeten worden opgehelderd door ervaren gespecialiseerde advocaten voor familierecht.

Scheiding van eigendom

Naast de gemeenschap van goederen is scheiding van goederen een juridisch alternatief voor de gemeenschap van opgebouwde winsten. Het basisidee van scheiding van goederen wordt gekenmerkt door het feit dat het huwelijk onafhankelijk moet zijn van het vermogen van de echtgenoten. De vermogenssferen, dat wil zeggen de vermogensbestanddelen die in het huwelijk zijn ingebracht, blijven gescheiden. Hetzelfde geldt voor de bezittingen die tijdens het huwelijk zijn verworven en bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor schulden. Bijgevolg is er geen egalisatie van opgebouwde winsten in geval van ontbinding van het huwelijk.

Ons advocatenkantoor adviseert cliënten en collega's over de keuze van het huwelijksvermogensstelsel, bijvoorbeeld tegen de achtergrond van onroerend goed, vermogen of bedrijfsvermogen.

nl_NLNederlands