BGH over het stellen van aanvullende eisen aan kinderalimentatie

In een beslissing (XII ZB 282/23) van 24 april 2024 heeft het Federale Hof van Justitie (BGH) zich uitgesproken over de vereisten voor de vaststelling van bijkomende behoeften voor kinderalimentatie. De belangrijkste punten hier:

AchtergrondEen kind, vertegenwoordigd door zijn moeder, eiste aanvullende alimentatie achteraf van zijn vader voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2021. De vader betaalde aanvankelijk kinderalimentatie op basis van een minnelijke schikking en zegde later toe te betalen volgens de zesde inkomensgroep van de tabel van Düsseldorf. De moeder eiste echter een hogere alimentatie en aanvullende behoeften voor de kosten van kinderopvang op een dagschool.

Beslissing in eerste aanlegDe lokale rechtbank kende het kind een totaalbedrag van 1 728 euro toe, waarvan 588 euro voor extra behoeften. De hogere regionale rechtbank verlaagde dit bedrag tot 1 086,50 euro, waarvan slechts 171,50 euro werd erkend als extra behoeften voor de periode vanaf april 2021. Voor de periode vóór april 2021 wees het de vordering voor bijkomende behoeften af omdat het verzoek van de moeder om informatie niet specifiek genoeg was.

Beslissing van het BGHHet Federale Hof van Justitie vernietigde de beslissing van het Hooggerechtshof gedeeltelijk en verwees de zaak terug. De Senaat oordeelde dat een algemeen verzoek om informatie over inkomen en vermogen met het oog op het vorderen van kinderalimentatie voldoende is om met terugwerkende kracht de vordering voor bijkomende behoeften te doen gelden. Het is niet nodig dat in het verzoek om informatie expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen basisalimentatie en aanvullende behoeften.

RedenHet Bundesgerichtshof verduidelijkte dat de wettelijke bepaling in § 1613 lid 1 zin 1 BGB niet vereist dat de aanvullende eis uitdrukkelijk wordt vermeld in het verzoek om informatie. Een algemeen verzoek om informatie met het oog op het vorderen van kinderalimentatie is voldoende om de volledige alimentatievordering, met inbegrip van de bijkomende eis, te kunnen doen gelden. Volgens de unanieme opinie dient de bepaling om de alimentatieplichtige te beschermen tegen hoge aanvullende vorderingen. Zodra een verzoek om informatie is ontvangen, wordt de alimentatieplichtige echter niet langer geacht bescherming te genieten, omdat hij of zij vanaf dat moment concreet moet verwachten dat hij of zij zal worden verzocht alimentatie te betalen en hiervoor zo nodig passende voorzieningen kan en moet treffen.

GevolgenDe beslissing van het Federale Hof van Justitie betekent dat ouders die alimentatie eisen voor hun kinderen niet langer gedetailleerd hoeven te specificeren welke componenten van alimentatie (basisalimentatie en bijkomende behoeften) ze noemen in hun verzoek om informatie aan de partij die alimentatie verschuldigd is. Een algemeen verzoek om informatie over inkomen en vermogen is voldoende om met terugwerkende kracht aanvullende behoeften te kunnen vorderen.

Aanvullende vereisten voor kinderalimentatie verwijst naar Speciale uitgavendie regelmatig en in aanvulling op de algemene onderhoudskosten worden gemaakt, maar niet zijn opgenomen in de gebruikelijke tabelbedragen van de zogenaamde Düsseldorfer tabel. Deze extra kosten zijn voorzienbaar en berekenbaar en worden over een langere periode gemaakt. Voorbeelden van aanvullende eisen kunnen zijn

Kosten voor schoolonderwijs: Schoolboeken, extra schoolgeld of speciale schoolactiviteiten.

Kinderopvang: Kosten voor kleuterschool, kinderoppas of naschoolse opvang.

Kosten voor gezondheidszorg: Reguliere kosten voor noodzakelijke therapieën of behandelingen die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering.

Vrijetijdsactiviteiten: Kosten voor sportclubs, muzieklessen of andere reguliere buitenschoolse activiteiten.

In tegenstelling tot de Speciale vereistenExtra behoeften die plotseling en onvoorspelbaar ontstaan (bijvoorbeeld een dringende operatie of een eenmalig schoolreisje) kunnen worden gepland en regelmatig voorkomen. Ouders moeten de extra behoeften dragen in verhouding tot hun financiële draagkracht.

Voor de Bevestiging van aanvullende eisen Het is belangrijk dat de ouder die onderhoudsplichtig is tijdig en gedetailleerd wordt geïnformeerd over de te maken kosten, zodat hij of zij zich hierop kan voorbereiden en, indien nodig, reserves kan opbouwen.

We geven je graag advies over de vaak zeer complexe details!

 

Dr. Magdalena Dittmann

Advocaat

Gespecialiseerde advocaat voor familierecht

 

nl_NLNederlands