Wijziging alimentatie vanwege gezinsbonus? De gezins-/kindertoeslag in het onderhoudsrecht

Als onderdeel van het economische stimuleringspakket voor de coronacrisis is de Duitse regering van plan om gezinnen een eenmalige uitkering te geven van € 300,00 per kind dat recht heeft op kinderbijslag. Volgens de tot nu toe gepubliceerde plannen wordt het bedrag in september en oktober uitbetaald in twee maandelijkse termijnen van elk € 150,00 bij de kinderbijslag.

Er is nog geen wet aangenomen die deze eenmalige betaling regelt. Of de eenmalige betaling daadwerkelijk zal worden gedaan, is daarom nog niet met zekerheid vastgesteld, evenmin als het bedrag of de betalingsmodaliteiten. Een specificatie van hoe de kindertoeslag moet worden behandeld bij het berekenen van alimentatie is ook nog niet betrouwbaar vastgesteld. Het is echter mogelijk dat zal worden verduidelijkt dat de toeslag op dezelfde manier in aanmerking moet worden genomen bij alimentatiebetalingen als kinderbijslag.

Er bestond al een vergelijkbare eenmalige uitkering voor gezinnen tijdens de financiële crisis van 2009. Toen werd een eenmalige uitkering van € 100,00 uitgekeerd bij de kinderbijslag. De bonus werd gecategoriseerd als inkomen van het kind en kwam dus ten goede aan beide ouders in termen van alimentatie volgens artikel 1612b BGB. De te betalen alimentatie werd verminderd met de helft van de kinderbijslag of, in het geval van volwassen kinderen, met de volledige kinderbijslag.

Aangenomen kan worden dat de hernieuwde koppeling van de bonus aan de kinderbijslag tot een soortgelijke procedure zal leiden. De te betalen alimentatie zou dan gedurende twee maanden dienovereenkomstig worden verlaagd.

Wat moet er in dit geval worden gedaan? Als de alimentatie een titel heeft, is het niet raadzaam voor de alimentatieplichtige om het verschil gewoon in te houden. De alimentatiegerechtigde zou de uitstaande bedragen kunnen opeisen zonder een overeenkomst over de vermindering. De schuldenaar kan de schuldeiser vragen om afstand te doen van zijn rechten op grond van de titel voor het respectieve bedrag en de respectieve maand. Hij moet dit verzoek kunnen bewijzen in geval van een geschil.

De rechthebbende moet ook zorgvuldig nagaan hoe hij zich gedraagt. Als de rechthebbende blijft aandringen op de doorbetaling van de alimentatie op titel of zelfs de tenuitvoerlegging van de titel nastreeft, loopt hij of zij het risico de kosten te moeten dragen van een gerechtvaardigd verzoek tot wijziging door de onderhoudsplichtige in een gerechtelijke procedure of van een vordering tot verweer tegen de tenuitvoerlegging door de onderhoudsplichtige en bovendien de tenuitvoerleggingskosten inclusief de kosten van de andere partij alleen.

Beide partijen moeten daarom zorgvuldig afwegen hoe zij met de kindertoeslag in de alimentatierelatie willen omgaan. De vraag of de financiële kosten en het financiële voordeel van een andere alimentatieregeling voor de twee maanden waarover het geschil gaat in een redelijke verhouding staan, is ook belangrijk. Juridisch advies kan hierbij helpen.

Dr. Pia Maria Maretzke

-Advocaat en gespecialiseerd in familierecht.

 

nl_NLNederlands